Informacja o Administratorce Danych

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
1. Weranda Stary Rynek sp. z o. o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Świętosławskiej 10 (61-840 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000757193, posiadająca NIP: 7831792088, REGON: 381776142
oraz
2. Weranda Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7 (61-770 Poznań) Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000624961, posiadająca NIP: 7831743813, REGON: 364779613
(dalej jako „My”).

Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 2
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 3
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 4

Kontakt:
Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie kierując korespondencję na jeden ze wskazanych
wyżej adresów bądź mailowo: ksiegowosc@werandafamily.com

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
• Twoje dane osobowe w postaci adresu email są przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody
[art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(„RODO”)], w celu wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach („newsletter”).
Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:
• zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i
organizacyjnych,
• obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
• przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
• statystycznym
• marketingowymi
Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
W stosownych przypadkach będziemy przekazywać dane:
• osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, z których korzystamy, w tym hostingodawcom, naszym doradcom.
• podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.
Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Twoje prawa:
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych
przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
2) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych w dowolnym momencie, klikając w link
anulowania subskrypcji dołączony do każdego newslettera,
3) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przesyłać Tobie newslettera z informacjami dotyczącymi naszych aktualnych ofert i promocji.
Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach zapisu do newslettera.

Zasadnicze uzgodnienia współadministrowania pomiędzy Współadministratorami (dalej jako „Spółki” lub „Współadministratorzy”):
1) Z uwagi na powiązania osobowe, organizacyjne, biznesowe oraz spójne cele w zakresie prowadzenia działań promujących działalność Spółek za pośrednictwem newslettera, Spółki zawarły stosowną umowę o współadministrowanie danymi osobowymi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2) Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane.
3) Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w poniższych punktach.
4) Współadministratorzy ustalają, że w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO wobec podmiotu danych, właściwym będzie Współadministrator, który dane osobowe pozyskał lub pozyskuje.
5) Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. W
przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do kilku lub wszystkich Współadministratorów, to Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi
na żądania osoby, której dane dotyczą.
6) Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który
stwierdził naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez kilku lub wszystkich Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone dwóm Współadministratorom), to właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33 – 34 RODO będzie ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło.
7) Niezależnie od pkt. 5) i 6) powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa poniżej.
8) Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, dostępny jest pod następującym adresem e-mail: księgowosc@werandafamily.com
9) Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.

Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 5
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 6
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 7
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 8
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 9
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 10
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 11
Rodo - Weranda Weddings zdjęcie nr 12